Podmienky

Podmienky pre spotrebiteľa – obchodné a reklamačné podmienky, identifikačné údaje, …

Poučenia pre spotrebiteľa:

Spoločnosť Forever young, s.r.o. spĺňa všetky povinnosti vyplývajúce:
– zo zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.
– zo zákona č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
– zo zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa

Identifikačné údaje spoločnosti

prevádzkovateľ web-shopu:

Forever young, s.r.o.
IČO: 44 171 382

spoločnosť zapísaná dňa 15.5.2008 v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, Vložka číslo: 21838/V

Sídlo spoločnosti: Malinová 2, 044 31 Sokoľ
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., č. účtu: 262 88 15 159 /1100

Predajňa: www.zoravitamins.com
E-mail:     objednavky@forever-young.sk
Tel.:          0905 353 640

Dodacie podmienky

Doručovacia spoločnosť

Vami objednaný tovar Vám doručíme prostredíctvom Slovenskej pošty.

V prípade objednávky na dobierku
Vám tovar bude doručený poštovým doručovateľom a v prípade, že Vás nezastihne (v mieste Vami určeného miesta doručenia) Vám nechá Oznámenie o doručení zásielky, ktoré predložíte na miestnej pošte. Než Vám pošta odovzdá tovar, budete ho musieť v hotovosti vyplatiť.

V prípade platby vopred na účet našej spoločnosti
Vám tovar bude doručený poštovým doručovateľom a v prípade, že Vás nezastihne (v mieste Vami určeného miesta doručenia) Vám nechá Oznámenie o doručení zásielky, ktoré predložíte na miestnej pošte a pošta Vám vydá tovar.

Dodacia lehota
Bežne zásielky vybavujeme do 3 pracovných dní od prijatia objednávky. V ojedinelých prípadoch do 10 dní.

Platobné podmienky

TOVAR
Ceny tovaru sú uvedné pri každej jednotlivej tovarovej položke. Cena za jednotlivé položky sa Vám zobrazí aj na finálnej objednávke. Ceny tovaru sú konečné. Poštovné a balné sa účtuje nasledovne:

POŠTOVNÉ A BALNÉ
Tovar na dobierku: poštovné a balné + 1.99€, resp +2.99 Eur k hodnote tovaru (v závislosti od výšky objednávky)

DOBIERKA
Pri objednávke na dobierku platíte za svoj tovar pošte, pri preberaní zásielky (či už v mieste doručenia, alebo po predložení Oznámenia o doručení zásielky priamo na pošte).

Reklamačný poriadok

I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1.Spoločnosť Forever young, s. r. o. (ďalej len „Forever young“ alebo „predávajúci“) týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa (ďalej aj „zákazník“ alebo „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

1.2. Tento reklamačný poriadok je vydaný  v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z.   o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

1.3. Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený pre zákazníkov spoločnosti Forever young na stránke internetového obchodu www.zoravitamins.com.

II.
ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO ZA VADY PREDANÉHO TOVARU

2.1. Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že tovar je v súlade so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, t.j. že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonanej reklamy očakávané, príp. akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

2.2. O prijatej reklamácii sa musí zákazníkovi vystaviť doklad s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia uplatnila, aký tovar je reklamovaný, kedy a kde bol reklamovaný tovar zakúpený, ceny, za akú bol tovar zakúpený.

2.3. Ak spotrebiteľ reklamuje vady tovaru, je zamestnanec reklamačného oddelenia povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto trojdennej lehoty k rozhodnutiu o reklamácii sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

2.4 Forever young zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Pri vitamínoch a doplnkoch výživy je záručná doba, resp. dátum expirácie uvedený na každom kuse tovaru. Pri ostatných typoch tovaru je záručná doba 24 mesiacov (§ 620 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

2.5. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov,  Forever young však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (§619 Občianskeho zákonníka).

2.6. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (§ 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

2.7. Ak Forever young pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto Forever young nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však Forever young o prípadných vadách daru vie, je povinná na ne zákazníka pri ponuke daru upozorniť(§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak má dar vady, na ktoré Forever young zákazníka neupozornila, je zákazník oprávnený ho vrátiť (§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), je zákazník povinný vrátiť Forever young všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar (§ 457 Občianskeho zákonníka v spojení s § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

2.8. Predávajúci nezodpovedá za rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, ak: spotrebiteľ vadu tovaru spôsobil sám; spotrebiteľ pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel; reklamácia spotrebiteľa odporuje povahe tovaru; uplynula doba trvanlivosti tovaru; sa preukáže, že ide o rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou.

2.9.Predávajúci nezodpovedá za vady: pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru; ktoré vznikli nesprávnym skladovaním či zaobchádzaním s tovarom.

III.
UPLATNENIE PRÁV ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY (REKLAMÁCIE)

3.1. Práva zo zodpovednosti za vady, t.j. právo na výmenu tovaru, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) a právo na primeranú zľavu si kupujúci uplatňuje písomne, spolu s reklamovaným tovarom, ktorý zašle na adresu sídla spoločnosti (Forever young, s. r. o., Malinová 2, 044 31 Sokoľ).

3.2. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný vybaviť reklamáciu tak rýchlo, ako je to možné. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Forever young je povinná, ak reklamáciu neuzná do 3 pracovných dní, zaslať výrobok na vlastné náklady na odborné posúdenie (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa).

3.3. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie (§ 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Toto potvrdenie mu zašle e-mailom.

3.4. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie, e-mail alebo SMS správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.

IV.
VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

Pri predkladaní tovaru na reklamáciu:

a) je potrebné predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že tovar bol kúpený v Forever young, s.r.o.;

b) je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neznehodnotený vysokou teplotou alebo kvapalinou, atď.);

c) v prípade, že si zákazník uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom, je potrebné predložiť originál dokladu o kúpe.

V.
SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

5.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

5.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady (§ 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

5.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).

5.4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

5.5. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

5.6. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa), t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

5.7. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

5.8. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

Právo odstúpiť od zmluvy

Podľa zákona č. 108/2000 Z.z o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších zákonov, má spotribeteľ za určitých podmienok možnosť odstúpiť od zmluvy. Spoločnosť Forever young, s. r. o. sa plne riadi príslušnými ustanoveniami tohto zákona.

Od zmluvy uzavretej pri podomovom predaji má spotrebiteľ právo odstúpiť v lehote 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, a to aj bez uvedenia dôvodu. Odstúpenie od zmluvy robí spotrebiteľ písomne a toto odstúpenie posiela spolu s tovarom na adresu sídla spoločnosti Forever young, s. r. o., Malinová 2, 044 31 Sokoľ. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Uvedená 7 dňová lehota na odstúpenie je zachovaná, ak sa písomné odstúpenie od zmluvy odovzdá najneskôr posledný deň lehoty na poštovú prepravu. Spotrebiteľ v lehote siedmich pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti tovar predávajúcemu; primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo vrátiť spotrebiteľovi preddavok najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.